Lede

De Gemeenteraad van 20 juni 2019

Een aantal slagen met de voorzittershamer van Jo Maebe (Groen) openden de gemeenteraad van vorige donderdag. De eerste twee punten op de agenda handelden over de notulen van de twee vorige gemeenteraadszittingen. Die leverden meteen discussie op, want Sibylle Buys (Open Lede) wou tussenkomen en werd meteen terechtgewezen door voorzitter Maebe (Groen). De discussie die daarop volgde ging over het al dan niet behoren van de audio-opnamen tot de notulen. Maebe vond van niet, Open Lede vond van wel. Maebe besloot onmiddellijk verder te gaan met punt 3. Nochtans vermeld het Decreet over het Lokaal Bestuur in artikel 32 dat “elk gemeenteraadslid het recht heeft tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie van de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering”. Aangezien het zittingsverslag in Lede enkel de audio-opnames bevatten, horen opmerkingen hierover dus wel degelijk thuis op de gemeenteraad.

Punt 3, dus. Dat punt ging over organisatie- en risicobeheersing. Nadat Marc Boterberg (Lede Vlaams & Zinvol) suggereerde dat een aparte uiteenzettingsvergadering over dergelijke complexe materie wel op zijn plaats is, en voorzitter Maebe had voorgesteld om de materie op eenvoudige wijze uiteen te zetten tijdens de gemeenteraad, stelde schepen Elke Meganck (CD&V) voor om het punt te verdagen. Daar werd niet op ingegaan. An Van Wesemael (N-VA) wees de coalitie wel nog op een aantal wettelijkheden omtrent deze materie.

Klachten over de gemeente

Ook een punt over binnengekomen klachten werd als kennisname behandeld. Er kwamen in 2018 twee klachten binnen bij de gemeente. Beide klachten werden binnen de 30 dagen behandeld, aldus de meerderheid. Peter Venneman (Open Lede) stelde zich vragen bij die twee klachten. Hij hoort naar eigen zeggen een pak meer klachten op straat dan de twee die besproken werden. Voorzitter Maebe (Groen) repliceerde dat er voldoende manieren zijn om klachten bij de gemeente te melden. Op de nieuwe gemeentelijke website zal het klachtenformulier ook prominenter aanwezig zijn, aldus Maebe.

Terrasje doen?

Het terrasreglement van de gemeente Lede lag ook ter goedkeuring voor. Het gaat hier voor alle duidelijkheid over een reglement voor terrassen in de hele gemeente, niet enkel over die op de Markt. Het enige verschil met de Markt is dat daar wel uniforme windschermen voorzien worden. Horecagelegenheden op de Markt zullen verplicht 325 euro per seizoen moeten betalen daarvoor. In het reglement staat onder andere dat de breedte van een terras wordt bepaald door de gevel van de horecazaak met een maximale breedte 3m60, dat er muziek mag zijn tot 22u en dat er een vrije doorgang van anderhalve meter moet blijven tussen de horecazaak en het terras of naast het terras.

Meer ruimte voor Kunst

De Leedse Academie heeft meer ruimte nodig. De Academie is sterk gegroeid, richt meer cursussen in en zal daardoor meer leerlingen moeten krijgen om haar subsidies te behouden. De Academie is al lange tijd op zoek naar een geschikte extra locatie. Er is nu een pand gevonden in de Stationsstraat dat geschikt is voor de audiovisuele richtingen en de richtingen beeldende kunst. Het gebouw bevindt zich wel in ruwbouwstaat en zal dus moeten aangepast worden naar de noden van de Academie. Deze aanpassingen zijn voor rekening van de huidige eigenaar. De gemeente zal het pand na de aanpassingen huren aan 1.500 euro per maand voor de duur van 9 jaar. Het gebouw moet tegen 1 september instapklaar zijn. De N-VA fractie onthield zich op dit punt omdat ze van mening waren dat het dossier niet volledig is, in verband met subsidieaanvragen. Stijn Wille (Open Lede) gaf nog wat tips mee in verband met vergunningen en sloot af met een positieve noot door te stellen dat het gebouw aan een schappelijke prijs zeker een meerwaarde zal zijn voor de Leedse Academie. Ook Lede Vlaams & Zinvol toonde zich tevreden.

Cartoonwandeling

De vzw Meaningfool, gekend van Herberg Koning Ezel, deed een subsidieaanvraag voor het organiseren van een cartoonwandeling in Lede. Er werd beslist een projectsubsidie van 500 euro toe te kennen, conform het advies van de Cultuurraad.

De punten van de oppositie

Stijn Wille (Open Lede) beet de spits af met een “motie van treurnis”. Hij zette een aantal zaken op een rij die voor Open Lede niet door de beugel kunnen zoals het ontbreken van een actieve Gecoro (Gemeentelijke commissie Ruimtelijke Ordening), het ontbreken van een actieve milieuraad, het niet beantwoorden van e-mails, de slechte kwaliteit van de audio-opnames van de gemeenteraad, de bomenkap zonder vergunning die een tijd geleden in de media kwam, de heisa rond het beknotten van de persvrijheid van Radio Lede, enz.

Voorzitter Maebe schorste daarop de gemeenteraad om overleg te plegen met zijn coalitiegenoten. Net voor de schorsing kwam schepen Rasschaert (De Coöperatie) nog tussen. Hij vond dat in het ingediende punt niet voldoende werd vermeld waarover het punt eigenlijk gaat en stelde dat het punt in strijd is met de regelgeving. Wille (Open Lede) wou nog tussenkomen, maar de voltallige coalitie verliet de raadszaal.

Na hervatting van de gemeenteraad liet de coalitie, opnieuw bij monde van voorzitter Jo Maebe (Groen), onder andere weten dat raadslid Stijn Wille (Open Lede) de voorbije maanden meer dan 100 vragen stelde, en dat er geen enkele inhoudelijke manipulatie gebeurt met de audio-opnames van de gemeenteraad. Op de andere punten wou de coalitie niet ingaan. Wille verdedigde zich door te stellen dat zijn 100 vragen voortkomen uit het gebrek aan inzage in verslagen en dossiers, en dat 50 of 60 van zijn vragen zouden kunnen achterwege gelaten worden indien er op voorhand inzage zou verschaft worden in deze documenten.

Deontologische code

An Van Wesemael (N-VA) bracht een punt over de deontologische code van de gemeenteraad. Zo’n code bestaat uit een aantal gedragsregels voor lokale mandatarissen. De VVSG, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, heeft in oktober 2018 een aangepast model van deontologische code ter beschikking gesteld van de lokale mandatarissen. Dit model van deontologische code geeft lokale mandatarissen een kader waarbinnen ze hun mandaat moeten uitoefenen. De N-VA fractie deed het voorstel om de deontologische code te actualiseren, geïnspireerd op het ter beschikking gestelde model van VVSG. De fractievoorzitters zullen dan worden uitgenodigd om samen met de gemeenteraadsvoorzitter een voorstel uit te werken en voor te leggen aan de Gemeenteraad. De coalitie ging in op dit voorstel.

Radio Lede en de persvrijheid

Het laatste punt kwam van Jan Lievens (N-VA) en handelde over de overeenkomst tussen Radio Lede en de gemeente Lede. Die samenwerking kwam onlangs in de media. (klik hier).

Lievens legde de vergelijking met VRT. De staatszender ontvangt ook financiële steun van de Vlaamse Overheid, maar die laatste heeft zich ook niet in te mengen in de redactionele inhoud van de VRT zenders.

Schepen Robert De Mulder (CD&V) antwoordde dat het CBS reeds besliste de overeenkomst aan te passen, en dat dit nieuw voorstel intussen al aan Radio Lede werd bezorgd. Hij stelde dat alles berust op een groot misverstand (hoewel de coalitie 2 weken geleden nog voet bij stuk hield dat Radio Lede niet aan politieke verslaggeving mocht doen) en dat het Radio Lede vrij staat om buiten het ene gesubsidieerde uur zendtijd naar eigen inzicht nieuws te brengen, ook politiek nieuws, en rechtstreeks of onrechtstreeks verslag uit te brengen van openbare zittingen.

Oppositiepartijen Open Lede en N-VA toonden zich tevreden met deze plotse ommekeer.

Verontschuldigingen om af te sluiten

Sibylle Buys (Open Lede) vroeg verontschuldigingen van Danny Moens (CD&V). Die had bij een vorige gelegenheid gezegd dat er bij Buys een gebrek aan engagament is vast te stellen nadat zij afwezig was geweest op een aantal vergaderingen. Ze lichtte echter toe dat een verkeerd e-mailadres werd gebruikt om haar de uitnodigingen toe te sturen en dat ze die bijgevolg niet heeft ontvangen. Ook de @lede.be-emailadressen die de gemeenteraadsleden ter beschikking krijgen bleken in het verleden niet altijd correct gewerkt te hebben.

Na enige tegenstribbeling bood Moens uiteindelijk zijn excuses aan voor zijn eerdere uitspraken.

Deel dit artikel